Integraal Kind Centrum

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Vanaf schooljaar 2024-2025 starten wij in het nieuwe IKC. Onderwijs en opvang wordt gerealiseerd op 1 locatie. Basisschool Op 't Hof- De Malsenburg en Chapeau kinderwerk gaan samenwerken en bieden aan kinderen van 0 t/m 12 jaar een nieuwe plek om te leren, spelen en te ontwikkelen.

 

De voorbereidingen zijn in volle gang en via onze website houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw.

2_Onderwijs _21 pagina 80 toekomst MiriamRijhinerFotografie-opthofHR2107127

Unitonderwijs

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Ons onderwijs is ingedeeld in 3 units:

  • Unit 1-2-3
  • Unit 4-5-6
  • Unit 7-8

 

Leerkrachten en leerkrachtondersteuners werken in deze units in een gedifferentieerd team samen met mensen van binnen en buiten de school. Omdat wij ervoor gekozen hebben om op deze manier te werken, is er meer ruimte om goed in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Daarnaast kunnen leerkrachten binnen de unit gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Ook is het zo dat leerlingen meer van elkaar leren en meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Behalve de lokalen voor instructie en werken, maken wij met de verschillende units ook gebruik van een leerplein. Dit is een centrale ruimte waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken. Hier gelden duidelijke regels voor iedereen, zodat leerlingen rustig kunnen werken en zich goed kunnen concentreren. Ondertussen kan er in het klaslokaal een goede instructie gegeven worden.

 

Collega’s van dezelfde unit overleggen wekelijks met elkaar. Daarnaast hebben we een intern begeleider die leerkrachten helpt om (zorg-)leerlingen op een goede manier te begeleiden. De intern begeleider kan op haar beurt weer hulp vragen aan specialisten van verschillende instanties. De algehele coördinatie en eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

Missie en visie

Passend onderwijs

IKC_Binninste_buiten_kronkel

De kern van passend onderwijs is het uitgaan van de ondersteuningsbehoeften of onderwijsbehoeften van leerlingen. In het onderwijs is het onze verantwoordelijkheid om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.

 

We werken met een heldere zorgstructuur. Deze is erop gericht om leerlingen binnen de unit optimaal te laten functioneren. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling en ontplooiing van ieder kind. Door samenwerking van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt er tijdig gesignaleerd of ons onderwijsaanbod nog aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.

 

Vanaf de eerste dag op school brengen wij de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling op verschillende manieren in kaart. Zodoende krijgen we een beeld van de beste manier waarop een leerling tot ontwikkeling komt. Denk hierbij aan: welke benadering vanuit de leerkracht goed werkt, op welk materiaal reageert het kind het best, heeft het kind voldoende aan de basisinstructie of juist aan meer of minder instructie. Ook nemen we de sociaal-emotionele ontwikkeling hierin mee. Met deze kennis, die we op basis van observatie en toetsing voortdurend aanvullen en aanpassen, proberen we in elke groep een onderwijssetting te creëren waarin ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De intern begeleider is degene die de zorg op schoolniveau coördineert.

 

In het schoolondersteuningsprofiel staat vastgelegd welke ondersteuning wij aan de kinderen kunnen bieden.

Opvang

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Chapeau Kinderwerk
Fusieschool Op ’t Hof- De Malsenburg en Chapeau Kinderwerk gaan samenwerken binnen het nieuw te bouwen Integrale Kindcentrum in Tricht.

 

Naar verwachting zal het nieuwe gebouw in de zomer van 2024 in gebruik worden genomen. De samenwerking zorgt voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-12 jaar oud. Een plaats waar kinderen zich vertrouwd en thuis voelen in een natuurlijke omgeving. Kortom een plek waar je jezelf mag zijn en waar alle mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen.

 

Naast onderwijs is er aanbod van dagopvang, peuterplusgroep en buitenschoolse opvang. U kunt via de link uw zoon/dochter ook alvast inschrijven voor BSO Chapeau Tricht, zodat uw kindje alvast op de lijst komt te staan voor 2024.

Leader in me

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Pedagogische leerlijn
In ons IKC ligt de focus niet alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt van onze leerlingen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken.
‘The Leader in Me’ is een pedagogische leerlijn die leerlingen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen, waarin gewerkt wordt aan leiderschap.

 

Met leiderschap bedoelen wij 'leider van jezelf en je eigen leren'. Je hoeft niet met een ander mee te lopen, maar je mag je eigen keuzes maken. Jij hebt de regie. Door hier van jongs af aan bewust aandacht aan te besteden, hierin dezelfde taal te spreken en vooral veel mee te laten oefenen, worden kinderen zelfbewuster en staan steviger in hun schoenen.

 

Leiderschapsrollen
Een van de manieren waarop we invulling geven aan zelfsturing en het nemen van de regie is door de kinderen ruimte te geven om (mede)verantwoordelijk te zijn voor schooltaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van de telefoon als er niemand op kantoor is, de post wekelijks uit de brievenbus halen of bijvoorbeeld de schoolbieb netjes ordenen.
Hiervoor houden we met regelmaat sollicitatierondes, waarbij de kinderen naar eigen interesse (met hulp) een brief mogen schrijven om aan te geven waarom dit bij ze past. Hierop volgt voor iedere geïnteresseerde een sollicitatiegesprek en wellicht wordt het kind vervolgens gefeliciteerd met een mooie functie!

 

Leerlingenraad
Ons IKC heeft ook een leerlingenraad. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van democratisch gekozen kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Zij vergaderen elke 6 weken met de intern begeleider.
Wij vinden het belangrijk om de leerlingen deze rol te geven en zo te leren hoe je je verantwoordelijkheid kunt nemen, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is en om duidelijk te maken dat leerlingen een eigen stem mogen hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid.