Integraal Kind Centrum

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Wij starten schooljaar 2024-2025 in het nieuwe IKC.
Onderwijs en opvang werken samen en bieden aan kinderen van 0 t/m 13 jaar een nieuwe plek om te leren, spelen en te ontwikkelen.

IKC Header

Opvang

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Wij bieden kinderopvang aan, dat past bij de wensen van de ouders. Of het nu gaat om een vast dagdeel of flexibele opvang, wij zorgen voor een passende overeenkomst. Dagopvang en buitenschoolse opvang is onze basis dienstverlening.

We hebben een huiskamergroep van 0 tot 3 jaar. Deze kinderen hebben de mogelijkheid om te ontdekken en te genieten van zowel de ruimte binnen als buiten. Een groene omgeving zorgt voor rust en plezier.

Vanaf 3 jaar mogen kinderen naar de 3+ groep. Een groep met peuters die op avontuur gaat en in verbinding staat met onderwijs.

De voorschoolse opvang is op dinsdag en donderdag.De naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag.

IKC opvang

Onderwijs

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Ons onderwijs is ingedeeld in 3 units:

  • Onderbouw (1-2-3)
  • Middenbouw (4-5-6)
  • Bovenbouw (7-8)

Leerkrachten en leerkrachtondersteuners werken in deze units in een gedifferentieerd team intensief samen en delen de verantwoordelijkheid. Omdat wij in units werken, ervaren we ruimte om goed in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Daarnaast leren leerlingen van en met elkaar, ervaren een hoge mate van eigenaarschap en betrokkenheid bij hun eigen leerproces. Een betrokken kind is meer gemotiveerd om te leren, neemt actief deel aan de les en is meer geneigd om informatie te behouden en te gebruiken.

Behalve de lokalen voor instructie en werken, maken wij ook gebruik van een leerplein: een centrale ruimte waar leerlingen zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken. Hier gelden duidelijke regels voor iedereen, zodat er rustig gewerkt kan worden, terwijl de leerkracht in het lokaal instructie geeft.

Onze intern begeleider Chantal Vermeer ondersteunt de leerkrachten in het maken van plannen om (zorg-)leerlingen passend te begeleiden. Zij kan op haar beurt hulp vragen aan specialisten van verschillende instanties. De algehele coördinatie en eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

Een goede plek om te groeien

IKC_Binninste_buiten_kronkel

In het IKC is het onze verantwoordelijkheid om elk kind een goede plek te bieden. We werken met een heldere zorgstructuur om te zorgen dat kinderen zich optimaal en zonder onderbrekingen ontwikkelen.
Door samenwerking van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ouders en kinderen wordt er tijdig gesignaleerd of ons aanbod nog aansluit bij de behoeften van het kind.

Niet voor iedereen werkt dezelfde aanpak. Zo heeft het ene kind behoefte aan een rustige werkplek, terwijl het andere kind ondersteuning nodig heeft bij het leren samenwerken. Ook wordt er binnen het onderwijs gekeken of de lesstof passend is voor het kind en waar dat nodig is, worden aanpassingen gemaakt.
We begeleiden zo iedereen op passende wijze om te kunnen groeien. De intern begeleider is degene die de zorg coördineert. In het schoolondersteuningsprofiel staat vastgelegd welke ondersteuning wij aan de kinderen vanaf 4 jaar kunnen bieden.

Leader in me

IKC_Binninste_buiten_kronkel

De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken.
Wij leren de kinderen dit door gebruik te maken van ‘The Leader in Me’. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid, zodat kinderen het beste uit zichzelf leren halen. Door hier van jongs af aan bewust aandacht aan te besteden, hierin dezelfde taal te spreken en vooral veel mee te laten oefenen, worden kinderen zelfbewuster en staan steviger in hun schoenen. Kinderen leren om zelfsturend te zijn, medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces en effectief samen te werken.

Schooltaken
Een van de manieren waarop we invulling geven aan zelfsturing en het nemen van de regie is door de kinderen ruimte te geven om (mede)verantwoordelijk te zijn voor schooltaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnemen van de telefoon als er niemand op kantoor is, de post wekelijks uit de brievenbus halen of bijvoorbeeld de schoolbieb netjes ordenen.
Hiervoor houden we met regelmaat sollicitatierondes, waarbij de kinderen naar eigen interesse (met hulp) een brief mogen schrijven om aan te geven waarom dit bij ze past. Hierop volgt voor iedere geïnteresseerde een sollicitatiegesprek en wellicht wordt het kind vervolgens gefeliciteerd met een mooie functie!
Daarnaast hebben alle kinderen groepstaken om met elkaar te zorgen voor een fijn IKC voor iedereen.

Leerlingenraad
Ons IKC heeft ook een leerlingenraad. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van democratisch gekozen kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Zij vergaderen (onder begeleiding) elke 6 weken.
Wij vinden het belangrijk om de kinderen deze rol te geven en zo te leren hoe je je verantwoordelijkheid kunt nemen, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is en om duidelijk te maken dat kinderen een eigen stem mogen hebben binnen de school. Iedereen telt mee!